Ημερομηνία έναρξης:

01.12.2021

Διάρκεια:

24 μήνες

Χρηματοδοτείται από:

το πρόγραμμα Erasmus+ της κομισιόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τομέας:

Στρατηγική εταιρική σχέση για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Προτεραιότητες του έργου:

– ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ: Συμβολή στην καινοτομία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

– ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ: Περιβάλλον και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Οι πιο γνωστές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην υγεία προέρχονται από τα προβλήματα ποιότητας του νερού, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ανεπαρκή αποχέτευση.

Παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν, τα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα κοινό έδαφος για διεθνή συμφωνία που να επικεντρώνεται στην εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα και την κλιματική αλλαγή.

Το έργο, μέσω καλά σχεδιασμένων και κατασκευασμένων, πρακτικών και καινοτόμων διαδικτυακών εργαλείων, προσφέρει συμβουλές, κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία αξιολόγησης για βιομηχανικούς οργανισμούς, τεχνικούς εργαζόμενους και εκπαιδευτές, καθώς και εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το έργο “ECO4VET” παρέχει στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στους εκπαιδευτές, στους καθηγητές, στους βιομηχανικούς οργανισμούς και στο τεχνικό προσωπικό των χώρων παραγωγής την έννοια  του αποτυπώματος του άνθρακα και της ενεργειακά αποδοτικής παραγωγής που επιτρέπουν στην ομάδα-στόχο να είναι σε θέση να υπολογίζει τα ποσοστά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με βάση τις δραστηριότητές της και να εξοπλίζει την ομάδα-στόχο με καινοτόμες ιδέες και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το πώς οι οργανισμοί μπορούν να υιοθετούν μεθόδους παραγωγής χωρίς διοξείδιο του άνθρακα εντός του προϋπολογισμού τους.

Η ομάδα-στόχος του έργου μπορεί να μετρήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επαγγελματικών πρακτικών της, εστιάζοντας σε διάφορες πτυχές, όπως οι επιπτώσεις των μεταφορών, της ηλεκτρικής ενέργειας, του νερού, των τροφίμων, των υλικών, της τοποθεσίας των προϊόντων και να σχεδιάσει τις δραστηριότητές της αναλόγως.

Ομάδα-στόχος:

  1. Πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές και καθηγητές
  2. Τεχνικό προσωπικό που εργάζεται σε εταιρείες παραγωγής
  3. Επαγγελματίες έρευνας και ανάπτυξης (μηχανικοί και τεχνικοί) βιομηχανικών επιχειρήσεων

Ωφελούμενοι:

  1. Σύμβουλοι που εστιάζουν σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας
  2. Διευθυντές ή/και ιδιοκτήτες ΜΜΕ
  3. Μέλη ΜΚΟ που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά θέματα
  4. Εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτικοί οργανισμοί και ινστιτούτα, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
  5. Τοπικές αρχές και φορείς χάραξης πολιτικής
  6. Μέλη συμβουλευτικών επιτροπών και εμπειρογνώμονες από συνεργαζόμενους εταίρους και ενδιαφερόμενους φορείς