Η διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση του έργου ECO4VET διοργανώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Οι εταίροι του έργου συζήτησαν τα ακόλουθα θέματα στη διαδικτυακή συνάντηση:

  • Σύντομες παρουσιάσεις των προφίλ των εταίρων, του προσωπικού που συμμετέχει στο έργο, του ρόλου τους στο έργο, του δικτύου των ενδιαφερομένων μερών που φέρνουν στο έργο
  • Επισκόπηση του έργου (στόχοι, ρόλοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, σχέδιο εργασίας)
  • Παρουσίαση του αποτελέσματος 1 (εργαλειοθήκη οικολογικής βιωσιμότητας για παρόχους ΕΕΚ)

o Δημιουργία της μεθοδολογίας εργασίας και των προοπτικών της εργαλειοθήκης – με επικεφαλής την P3-EL

o Σχεδιασμός του εντύπου της έρευνας – με επικεφαλής τον P6-TR

  • Παρουσίαση των καθηκόντων διαχείρισης και υλοποίησης του έργου
  • Συζήτηση των ρόλων σχετικά με τα έγγραφα/αναφορές της διαχείρισης του έργου

o Διμερείς συμφωνίες

o Σχέδιο δράσης

o Εργαλεία διοικητικής και οικονομικής αναφοράς

o Στρατηγική επικοινωνίας

o Σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής

o Σχέδιο ποιότητας

o Σχέδιο διάδοσης

o Διαδικτυακή πλατφόρμα & λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης